Avainsanat

, , , , , , , , , , , , , ,

Majavien vaikutukset luontoon ovat paljon laajemmat kuin vain helposti havaittavat patorakennelmat ja patoaltaat osoittavat. Kuva: Kanadanmajava Alaskassa. Lähde: en.wikipedia.org.

Majavien vaikutukset luontoon ovat paljon laajemmat kuin vain helposti havaittavat patorakennelmat ja patoaltaat osoittavat. Kuva: Kanadanmajava Alaskassa. Lähde: en.wikipedia.org.

Virtaaviin vesiin patoja rakentavat majavat muuttavat elinympäristöään usein radikaalisti, eivätkä ainakaan useimmat metsänomistajat pidä jyrsijöiden aiheuttamista ja jopa laajoja puukuolemia aiheuttavista tulvista. Mutta kokonaisvaikutuksiltaan europanmajavat (Castor fiber) ovat luonnossa edullisia, osoittaa Skotlannissa tehty vertailututkimus. Majavien asuttamilla alueilla veden laatu paranee, virtojen tulvariskit vähenevät, ja varsinkin kasvillisuuden lajisto monipuolistuu.

Stirlingin yliopiston Biologisten ja ympäristötieteiden laitoksen tutkijan Alan Lawn johdolla Freshwater Biology -tiedelehdessä 11.2.2016 julkaistussa tutkimuksessa verrattiin sekä vedenlaadun että vesiympäristön biologisia ja fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia keskenään vertailukelpoisilla majavien asuttamilla ja majavista vapailla alueilla.

Merkittävin ero on luonnollisesti patorakenteiden ja patoaltaiden aiheuttama maisemallinen ja fyysinen muutos, mutta suurikokoisten jyrsijöiden vaikutus ulottuu paljon laajemmallekin. Erityisen suuri ero majavien asuttamissa ja majavattomissa vesistöissä havaittiin kasvilajistossa. Majavien muokkaamissa vesissä kasviston biomassa oli jopa 20 kertaa suurempaa kuin vertailualueilla. Osansa muutokseen on patoaltaisiin kertyvällä kiintoaineksella, joka on erinomainen juurtuma-alusta vesi- ja rantakasveille. Kerrostuvat lietteet ovat varsinkin maatalousvavaltaisilla seuduilla hyvin ravinnerikkaita ja siten kasvien tuotantoa edistäviä. Rehevöitymistä edistävän orgaanisen aineksen pidättyminen/kerrostuminen vesialueille oli majavien asuttamilla paikoilla seitsemän kertaa suurempaa kuin vertailualueilla.

Vesistön selkärangattomien eläinten lajisto oli majavien hallitsemilla alueilla noin neljänneksen köyhempää, mutta kokonaisuutena eliölajiston monimuotoisuus oli majavesissä 28 prosenttia suurempi kuin vertailualueilla.

Osin patoaltaiden sedimentteihin, osin lisääntyneeseen kasvillisuuteen sitoutuvat ravinteet – etenkin haitallista vesien rehevöitymistä aiheuttavat typpi- ja fosfori – parantavat patojen alapuolisten virtojen ja patoaltaiden veden laatua. ”Majavavesistöissä” vesien nitraatti- ja fosfaattipitoisuudet olivat keskimäärin 40 prosenttia alhaisemmat kuin muuten vastaavissa mutta ilman majavapatoja olleissa vesissä. Kasvillisuuteen ja sedimentteihin sitoutuu ravinteiden ohella myös maa- ja metsätalouden lannoitteista ja torjunta-aineista karanneita jäämiä.

Kokonaisia vesistöalueita kattava – ja kaikin puolin edullinen – vaikutus majavien rakentamilla padoilla ja patoaltailla on tulvasuojelussa. Altaat tasoittavat virtaamia ja etenkin rankasateiden ja keväisten lumen sulamisvesien purkautumisten aikana (Freshwater Biology; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fwb.12721/full

Mainokset