Avainsanat

, , , , , ,

Jos kodin lähinaapurissa on baari, riski alkoholin suurkulutukseen kasvaa merkittävästi.

Saatavuus on hinnan ohella keskeisen tärkeä peruste erilaisten nautintojen ja nautintoaineiden käyttöön, myös liialliseen kulutukseen. Alkoholi on tupakan ohella yleisin terveyden kannalta liikaa käytettävä nautintoaine. Saatavuudella näyttää olevan merkitystä siihen, käyttävätkö suomalaiset alkoholia enemmän kuin terveydellisin tai sosiaalisin perustein olisi hyväksyttävää. Kodin ja lähimmän baarin tai ravintolan etäisyys on yksi alkoholinkäyttöä säätelevä tekijä, osoittaa laajaan aineistoon perustuva suomalaistutkimus.

Asuinpaikan ja lähimmän anniskelupaikan etäisyydellä on pieni mutta mitattavissa oleva vaikutus alkoholin suurkulutuksen riskiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kuopion yksikön tutkijan Jaana I. Halosen johdolla Addiction-tiedelehden verkkopainoksessa ennakkoon 18.10.2012 julkaistuissa  henkilöiden välisiä ja yksilön omia valintoja selvittäneissä tutkimuksissa oli mukana  78 858 ja 54 778 julkisen sektorin työntekijää. Keskimääräinen seuranta-aika oli 6.8 vuotta. Erikseen tutkittiin kodin ja lähimmän alkoholia myyvän anniskelupaikan etäisyyden suhdetta alkoholin suurkulutukseen eli kansalliset suositukset ylittävään juomiseen sekä erittäin rankoista kertajuomisista kertovien sammumistapausten määrään.

Henkilöillä, joilla kodin ja lähimmän anniskelupaikan välinen etäisyys oli alle yksi kilometri, alkoholin suurkulutuksen suhteellinen riski (odds ratio, OR) oli 12 prosenttia suurempi, ja sammumiseen johtavien rankkojen juomistapahtumien riski oli vastaavasti 18 prosenttia suurempi kuin niillä, joilla kodin ja baarin välinen etäisyys oli kilometriä pitempi.

Verrattaessa yksilön kohtaloita eri asumistilanteissa muutto lähemmäs baaria lisäsi alkoholin liikakäytön vaaraa. Yhden kilometrin vähennys etäisyydessä kodin ja lähimmän anniskelupaikan välillä lisäsi suurkuluttajaksi tulemisen suhteellisen riskin 1.17-kertaiseksi (17 prosentin riski).  Rankan, sammumiseen johtavan kertajuomisen vaaraa baarimatkan lyheneminen lisäsi vain vähän. Vakavan kertajuomisen suhteellinen riski kasvoi 1.03-kertaiseksi jokaista baaria lähemmäs muutettua kilometriä kohti.

Mainokset