Avainsanat

, , , , , , ,

Yksinäisyys on vakava uhka sekä henkiselle että fyysiselle terveydelle.

Yksinäisyys on etenkin ikääntyneillä hyvin yleinen elämän laatua heikentävä ja myös fyysistä terveyttä uhkaava olotila, josta on tullut yhä yleisempi ilmiö väestön keskimääräisen eliniän lisäännyttyä. Stressi, kärsimyksen tunteet ja heikentynyt toimintakyky aivan tavallisissakin askareissa ovat yleisiä yksinäisillä ikäihmisillä. Vakavimmillaan yksinäisyys lyhentää elinikää.

Kalifornian yliopiston tutkijan Carla M. Perissinotton johdolla Archives of Internal Medicine -tiedelehdessä julkaistussa, yli 60-vuotiaita yhdysvaltalaisia seuranneessa tutkimuksessa oli mukana 1 604 henkilöä. Seuranta alkoi vuonna 2002 ja osallistujien mielentilaa ja olosuhteita selvitettiin kahden vuoden välein vuoteen 2008 saakka. Seurantaan osallistuneilta kysyttiin näissä toistuneissa haastatteluissa kolmea asiaa: (1) tunsivatko henkilöt itsensä ulkopuolisiksi, (2) tunsivatko he itsensä muista eristetyiksi, ja (3) tunsivatko he, että heiltä puutuu muiden ihmisten seuraa. Vastausten (kyllä tai ei -asteikolla) perusteella henkilöt jaettiin kahteen ryhmään, yksinäisiin ja vertailuryhmään, jolla ei mitään kolmesta kysellystä tuntemuksesta ollut. Seurannan kohteena olivat kummallakin ryhmällä erikseen kuusivuotisen seurannan kuluessa kuolemisen ajankohta sekä toisena pääasian selvitettiin henkilön yleinen toimintakyky. Henkilökohtaisen toimintakyvyn mittareina käytettiin neljää mittaria: (a) vaikeudet jokapäiväisissä rutiininomaisissa askareissa, (b) vaikeudet hyvin vaativiksi arvioiduissa suorituksissa, (c) liikuntakyvyn heikkeneminen, (d) heikentynyt kyky nousta portaita. Tulokset vakioitiin ottamalla huomioon yhteiskunnalliset, sosioekonomiset taustatekijät, asumisolosuhteet, masennus sekä fyysisen terveyden tilanne eli tunnistetut sairaudet.

Seurantaan osallistuneiden keski-ikä oli 71 vuotta. Ryhmässä naisten osuus oli 59 prosenttia ja miesten 41 prosenttia. Koko seurantajoukosta 43 prosenttia ilmoitti tuntevansa itsensä yksinäisiksi. Kahden vuoden välein tehtyjen kyselyjen perusteella yksinäisyys vaikutti haitallisesti kaikkiin seurannan kohteena olleisiin, elämisen laatuun vaikuttaviin tekijöihin.

Yksinäisiksi itsensä tunteneilla oli 59 prosenttia suurempi riski vaikeuksiin arkipäiväin rutiinissa kuin vertailuryhmän jäsenillä (ei-yksinäisillä yli 60-vuotiailla). Liikkumiskyvyn heikkenemisen kokemusten mahdollisuus oli yksinäisillä 18 prosenttia suurempi ja portaiden nousemisen vaikeuksissa vastaavasti 31 prosenttia suurempi kuin vertailuryhmän jäsenillä.

Vakavin yksinäisyyden aiheuttama haitat on lisääntynyt kuolemisen riski. Riski menehtyä kuuden vuoden seuranta-jaksolla oli yksinäisiksi itsensä tunteneilla 22.8 prosentti kun vertailuryhmän jäsenillä (ei-yksinäisillä, muuten vertailukelpoisilla yli 60-vuotiailla) riskin suuruus oli 14.2 prosenttia.

Yksinäisyyden aiheuttama stressi on yleisemminkin elämänlaatua heikentävä ja tätä kautta välillisesti myös terveyttä vaarantava tekijä (Yksinäisyys lisää nukkumisvaikeuksia ja unettomuutta. Tiedebasaari 14.11.2011; https://tiedebasaari.wordpress.com/2011/11/14).

Mainokset