Avainsanat

, , , , , , ,

Itämaisista mausteista tutun, Intiassa "pyhäksi jauheeksi" kutsuttavan kurkuman tehoaine kurkumiini on monipuolisesti terveyttä turvaava ravintoaine.

Monin paikoin maa- ja kallioperän laadusta johtuva pohjavesien fluoripitoisuuksien nousu aiheuttaa ongelmia myös meillä Suomessa. Varsinkin  rapakivialueilla kuten Vakka-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa pohjavesistä jalostettavien talous- ja juomavesien fluoridipitoisuudet ovat haitallisen, jopa vaarallisen korkeita. Runsas fluorin saanti ilmenee yleensä hammaskiilteen vaurioina sekä yleisemminkin luuston rakenteen heikkenemisenä. Juomavesiä on eräillä pohjavedenottamoilla jouduttu “laimentamaan” muista lähteistä hankitulla vedellä.

Liiallisen fluoridin haittoja näyttää iranilaisen tutkimuksen mukaan estävän myös etenkin itämaisessa keittiössä suosittuihin currymausteisiin olennaisena osana kuuluvan, väriltään kirkkaan keltaisen kurkuman varsinainen tehoaine kurkumiini. Lukuisat tutkimukset ovat todistaneet, että kurkumiini on erittäin tehokas antioksidantti eli solujen haitallisten hapettumisreaktioiden estäjä. Antioksidanttien tiedetään vähentävän tai estävän fluorin aiheuttamia haittoja. Kurkumiinin tehoa fluoridin toksisuuden vähentäjänä ei kuitenkaan oltu aikaisemmin tutkittu.

Teheranissa toimivan Baqiyatallah University of Medical Sciences -yliopiston tutkijan Seved Nabavin johdolla yhdysvaltalaisessa Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin ennaltaehkäisevästi annetun kurkumiinin myrkyllisyyttä nisäkkäiden veren punasoluille. Erikseen selvitettiin samanaikaisesti annetun C-vitamiinilisän vaikutusta kurkumiinin vaikutuksiin. Kokeessa koe-eläimille annettiin kurkumiinia annoksina 10 milligrammaa tai 20 milligrammaa kehon painokiloa kohti (mg/kg). Milligramma on gramman tuhannesosa. Käsittely jatkun viikon ajan ennen fluoriditoksisuuden testauksen alkua. Seuraavan viikon kestäneessä kokeessa käytetty fluoridipitoisuus oli 600 milligrammaa kilossa. Osa eläimistä sai kurkumiinin lisäksi C-vitamiinia annoksina, jotka vastasivat 10 milligrammaa kehon painokiloa kohti.

Testiajan jälkeen koe-eläinten punasolut eristettiin ja niistä mitattiin katalaasi ja superoksidiöismutaasi -entsyymien aktiivisuudet sekä muun muassa rasva-aineiden (lipidien) hapettumisaste.

Soluissa olevien lipidien, etenkin tyydyttyneiden rasvahappojen hapettuessa syntyvän malonidialdehydin pitoisuudet olivat fluoridikäsittelyn saaneiden eläinten punasoluissa lähes kakis kertaa korkeammat kuin vertailuryhmän eläimillä. Fluoridikäsittelyn saaneissa punasoluissa malonidialdehydin pitoisuus oli 595 nanomoolia veren hemoglobiinigrammaa kohti (nmol/g Hb). Vertailuryhmän eläimillä, jotka eivät olleet saaneet fluoridia, vastaava pitoisuus oli vain 315 nmol/g Hb). Kurkumiini myönteinen vaikutus ilmeni selkeästi. Fluoridikäsittelyn läpikäyneillä ja ennen testiä viikon alan tasolla 20 mg/kg kurkumiinia saaneilla eläimillä veren punasolujen malonidialdehydin pitoisuus oli 320 nmol/g Hb eli lähes sama kuin kontrolliyksilöillä.

Kurkumiinin (20 mg/kg) ja C-vitamiinin (10 mg/kg) ennakkosaanti viikon ajan ennen fluoriditestauksen alkua vaikutti myönteisesti stressiä ja solutason vahinkoja osoittavien entsyymien katalaasin ja superoksididismutaasin aktiivisuuteen. Ero vain fluoridikäsittelyn saaneiden eläinten vastaaviin arvoihin oli tilastollisesti merkitsevä.

Mainokset