Avainsanat

, , , , , , , , , , ,

Monet tekijät kuten resurssien niukkuus, ympäristön kemikalisoituminen, yhteiskunnalliset mullistukset ja sodat sekä vanhempien tietoinen valinta voivat muuttaa kokonaisten väestöjen poika/tyttö -suhdetta.

Kuuban taantuman aikainen poikien yliedustus oletusten vastainen 

Ihmiselämän alku ei ole tasa-arvoinen, sillä niin kutsutuissa normaalioloissa elävinä syntyvistä vauvoista pojilla on selkeä enemmistö. Kaikkialla maailmassa ja kaikissa ihmisryhmissä pidetään normaalina, että sataa tyttöä kohti syntyy 106 poikaa (poika/tyttö-suhde eli koiras/naaras-suhde = 1.06). Yleisesti hyväksytyn oppikirjatotuuden mukaan ympäristöresurssien niukkuuden vallitessa panostus kohdistuu naaraisiin eli poika/tyttö -suhdeluku pienenee. Kirjallisuudessa esittäjiensä mukaan nimetty Triversin-Willardin hypoteesin on todettu toteutuvan useissa todellisissa tapauksissa. Mutta uusimmat havainnot Kuubasta osoittavat täysin päinvastaista eli poikien erityisen suurta yliedustusta syntyvissä ikäluokissa.

Havannalaisen Kuuban kansallisen hygienia-, epidemiologia- ja mikrobiologia-instituutin tutkijan Silvia Josefina Venero Fernándezin johdolla American Journal of Epidemiology -tiedelehden joulukuun 2011 numerossa ilmestyneessä tutkimuksessa analysoitiin saarivaltion syntyvyystilastoja jaksolla 1960­–2008.  Seuranta-aikaan sisältyy Kuuballe erityisen, erityiseksi ajanjaksoksi kutsuttu poikkeuksellisen raskas talouden taantuma 1990-luvulla. Vuosien 1990–1993 välillä Kuuban bruttokansantuote romahti 36 prosentilla. Lamakausi näkyi selkeästi saarivaltiossa syntyneiden tyttöjen ja poikien lukumääräsuhteissa.

Ennen taantuman alkua Kuubassa syntyi poikia ja tyttöjä normaalissa, yleismaailmallisessa suhteessa 1.06. Poikien yliedustus jatkui lähes vuosikymmenen ajan. Vuonna 1998 Kuubassa elävinä syntyneiden vauvojen poika/tyttö -suhde oli 1.18. Muutos on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Poikien yliedustus säilyi kaikissa vaihtoehtoisissakin laskelmissa, jossa taloustaantuman ajankohta oli määritelty hieman eri tavoin kuin peruslähtökohdan aineistoissa. Saatu luotettavan tuntuinen tulos ei silti väistämättä osoita syy-seuraus -suhdetta, ainoastaan kahden ilmiön samanaikaisuuden. Syntyvien lasten sukupuolten suhdelukujen muutoksen yhteys kansantalouden romahdukseen ja kansalaisten käytössä olevien resurssien niukkuuteen näyttää kuitenkin ilmeiseltä. Lamasta toipuneessa Kuubassa vauvojen poika/tyttö -suhde palasi taas taantumaa edeltäneen ajan normaalilukemiin.

Syntyvien lasten sukupuolijakauman vinoutuman selityksiä on resurssiniukkuuden ohella muitakin. Fernándezin ja kumppanien tutkimusta samassa lehdessä julkaistussa pyydetyssä kommenttipuheenvuorossa arvioineet Yhdysvaltain kansallisen terveysalan keskusviraston (National Institute of Health) tutkijat Allen J. Wilcox ja Donna D. Baird muistuttavat, että tätä nykyä poikien suosivaa väestöpolitiikkaa harjoitetaan keinotekoisesti ja laittomasti useissa maissa. Mahdollisuus selvitä syntyvän lapsen sukupuoli jo sikiöasteella on johtanut maskuliinissa kulttuureissa yleistyneeseen tapaan, jossa tyttöpuolisia sikiöitä abortoidaan ennen lapsen syntymää.

Valikoivan karsimisen seurauksena esimerkiksi Kiinassa (Kiina kiristää otettaan estääkseen poikavauvojen laittoman suosimisen; tiedebasaari 14.10.2011) ja Intiassa on todettu poika/tyttö -suhteiden nousseen samoihin lukemiin kuin uudessa kuubalaisessa aineistossa havaittiin. Syntyvien ikäluokkien sukupuolijakauman arvioineissa onkin aina otettava huomioon mahdollisuus tietoisiin valintoihin. Tilastot muuttuvat nopeasti, jos vaikka vain pieni osa raskaana olleista äideistä päätyy valitsemaan abortin vain siksi, että tulossa oleva vauva on eri sukupuolta kuin vanhemmat olisivat toivoneet.

Äitien kemikaalialtistus voi johtaa tyttöjen ylivaltaan

Oman vaikeutensa syntyvien lasten sukupuolijakauman arviointiin tuo elinympäristön saastuminen. Useissa vakavissa teollisuusonnettomuuksien jälkeisissä tai vastaavissa paikallisissa ja alueellisissa selvityksissä on todettu saasteille altistuneiden äitien synnyttäneissä lapsissa selkeä tyttöjen yliedustus poikiin nähden. Tämä suhde on siten yhdenmukainen resurssien niukkuuteen liittyvän Triversin-Willardin hypoteesin oletusten kanssa. Poikkeuksellisen kattavassa suomalaistutkimuksessa analysoitiin peräti 250 vuoden ajalta maassamme syntyneiden lasten sukupuolijakaumaa jaksolla 1751–1997.

Silloisen Kansanterveyslaitoksen professorin Terttu Vartiaisen johdolla vuonna 1999 Environmental Health Perspectives -tiedelehdessä julkaistussa selvityksessä osoitettiin huomattavia vaihteluja poika/tyttö -suhteissa puoleen ja toiseen. Muutosten taustalta löytyvät selittävinä tekijöinä muun muassa katovuodet, sota-ajat sekä nykypäivää kohti tultaessa ilmeisesti myös ympäristön kemikalisoituminen.

 

Mainokset